Έμπειρο διδακτικό προσωπικό (Νηπιαγωγείο)

Στο Νηπιαγωγείο του ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ διδάσκουν νηπιαγωγοί :

  • με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην προσχολική αγωγή

  • με εμπειρία στην προσχολική αγωγή και ιδιαίτερα στο παιδαγωγικό σύστημα του σχολείου μας, προκειμένου να το υπηρετούν άρτια

  • εξοικειωμένες με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών

  • με ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για το πώς θα αποδώσουν τα μέγιστα στο παιδί

  • με ομαδικό πνεύμα ως απόρροια των εβδομαδιαίων συσκέψεων που έχουν ως στόχο το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την ανταλλαγή απόψεων για καλύτερους παιδαγωγικούς χειρισμούς.

  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νηπίων (νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, καθηγητές μουσικής, καθηγητές αγγλικών) είναι κοινωνοί των ίδιων αρχών και αξιών που διέπουν το σχολείο μας στο σύνολό του.

 

summercamp