Γλώσσα-Μαθηματικά

Το πρόγραμμα ανάγνωσης βασίζεται στο σύστημα του ερευνητή της παιδικής νόησης Glenn Doman.

Το σημαντικότερο άλμα στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Μέσα από οπτικά παιχνίδια καθιστούμε τα παιδιά μας ικανά στον προσανατολισμό των μορφών, ελέγχουμε τις κινήσεις των ματιών, αυξάνουμε την οπτική τους μνήμη.

  • Με ακουστικά ερεθίσματα αναπτύσσουμε την άρθρωσή τους, τη δυνατότητα της διάκρισης και του συγκερασμού των φθόγγων, καθώς και την ακουστική τους μνήμη.

  • Με κινητικά παιχνίδια αναπτύσσουμε την κινητική τους ικανότητα, τη σταθερότητα και τον συνδυασμό των κινήσεων.

Έτσι, σταδιακά τα παιδιά μας περνούν στην ανάγνωση και τη γραφή της Ελληνικής και μετέπειτα της Αγγλικής γλώσσας.

Καλλιεργούμε, επίσης, τη μαθηματική σκέψη των παιδιών μας μέσα από το σύστημα του ερευνητή της παιδικής νόησης Glenn Doman.

Μαθαίνουν παίζοντας με τα Μαθηματικά σύμβολα [(+), (-), (x), (:), ( = ), ( < ), ( > )] και κατανοούν έννοιες όπως είναι αυτές του « χρόνου, του χώρου και της σύγκρισης, της διάταξης, της αντιστοίχησης αριθμών, ενώ αποκτούν την ικανότητα να λύνουν ακόμα και απλές εξισώσεις ».